انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Thu, 17 Jan 19 13:36:10 +0000fa صادرات ۶.۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی در ۸ ماه http://teex.ir/news/140/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B6.%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sat, 30 Dec 17 12:46:42 +0000 صادرات ۶.۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی در ۸ ماه
طي هشت ماهه سال جاري، در مجموع 6630 ميليون دلار محصولات پتروشيمي به خارج از كشور صادر شده است.

]]>