انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Wed, 15 Jul 20 02:45:09 +0000fa عراق، افغانستان و ترکیه، بازار مناسب صادرات مس در شرایط تحریم http://teex.ir/news/558/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 15 May 19 15:25:33 +0000 عراق، افغانستان و ترکیه، بازار مناسب صادرات مس در شرایط تحریم
به گفته کوروش شعبانی نایب‌رئیس انجمن مس ایران، خریداران فلزات کشور معمولاً شرکت‌های خارجی کوچک و متوسطی هستند که درگیر محدودیت‌های دولتی کشورشان نیستند؛ بنابراین همکاری با ایران را ادامه خواهند داد.

]]>