انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Fri, 10 Jul 20 23:11:56 +0000fa پروانه های صادراتی عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت درج شود http://teex.ir/news/579/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 03 Jul 19 11:46:39 +0000 پروانه های صادراتی عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت درج شود
بانک مرکزی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را براساس اسناد و مدارک دریافت کرده اند، خواست تا از روز نهم تا بیستم تیرماه شماره کوتاژ(پروانه‌های) صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

]]>