انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران- http://teex.ir/category// info@rsm.co.ir Fri, 10 Jul 20 21:46:58 +0000fa آمادگی فرودگاه ژوکوفسکی برای صادرات و واردات ایران و روسیه http://teex.ir/news/585/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Mon, 22 Jul 19 11:32:56 +0000 آمادگی فرودگاه ژوکوفسکی برای صادرات و واردات ایران و روسیه
رئیس شورای بازرگانی روسیه و ایران در اتاق بازرگانی از فرودگاه ژوکوفسکی در مسکو برای صادرات و واردات به ایران و بالعکس نام برد.

]]>