انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران-اعلانات http://teex.ir/category/15/ info@rsm.co.ir Fri, 10 Jul 20 23:05:40 +0000fa پنجمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه صنایع غذایی http://teex.ir/news/144/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 02 Jan 18 11:42:15 +0000

]]>
دیدار هیئت تجاری از اتاق مشترک پاکستان - ایران http://teex.ir/news/124/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86---%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 22 Oct 17 09:17:34 +0000

]]>
برنامه رادیویی ساعت صنعت http://teex.ir/news/123/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Sun, 22 Oct 17 09:15:51 +0000 برنامه رادیویی ساعت صنعت

]]>