آخرین مطالب

صادرات به افغانستان

RSS
گفت‌وگو با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نبود امنیت خرید برای کشور مقابل، نوسانات قیمت و نداشتن شرکت‌های موفق در زمینه صادرات را از موانع تجارت با افغانستان می‌داند.